Ruimtelijk beleid

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in een aantal beleidsplannen en verder uitgewerkt in bestemmingsplannen en regelingen. 

 • Kwaliteitsverbetering van het landschap

  Op 7 maart 2013 is de regeling "kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Haaren" in werking getreden.

  Dit is een uitwerking van de verplichte kwaliteitsverbetering van het landschap uit de provinciale Verordening Ruimte. In de regeling is vastgelegd bij welke ontwikkelingen deze van toepassing is en wat de toetsingscriteria zijn. U krijgt met deze regeling te maken bij initiatieven in het buitengebied waarbij medewerking slechts mogelijk is via een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning activiteit strijdigheid met bestemmingsplan.

 • Plattelandswoning gemeente Haaren

  Op 2 april 2015 is het Beleid Plattelandswoning gemeente Haaren in werking getreden. Dit beleid wordt gebruikt als beoordelingskader. De gemeente Haaren gebruikt dit bij het toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening om een agrarische bedrijfswoning te mogen gebruiken als plattelandswoning (als burger te mogen bewonen).

 • Stimuleringskader groen blauwe diensten

  Het stimuleringskader Groen Blauwe diensten is om het Brabantse landschap te behouden en, waar mogelijk, nog verder te versterken. Het is bedoeld voor alle grondeigenaren die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. 

  Financiële vergoeding 

  De financiële vergoedingen die het Groen Blauw Stimuleringskader bestaat uit drie delen, namelijk:

  • Onderhoud bestaand en nieuw groen
  • Aanleg nieuw groen
  • Inzet grond

  Let op! Het Groen Blauw Stimuleringskader kan niet worden toegepast op het erf of tuin maar geldt enkel voor de percelen buiten het agrarisch bouwblok.

  Contact

  Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie? Neem contact op met de veldcoördinator Mark Vonk: mark@duinboeren.nl of 06 57 32 97 61

 • Structuurvisie Haaren

  De structuurvisie Haaren is op 22 januari 2015 vastgesteld. Hierin zijn de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van het hele grondgebied van de gemeente Haaren vastgelegd. De structuurvisie beschrijft de mogelijkheden voor woningbouw, bedrijven, recreatie en toerisme. Ook gaat de visie in op de toekomstperspectieven voor agrarische ontwikkeling, milieu, water, cultuurhistorie en verkeer. De structuurvisie geeft een richting voor de langere termijn: 2025 / 2030.

  De structuurvisie Haaren bestaat uit 3 onderdelen:

 • Vrijkomende agrarische bebouwing

  Op 2 februari 2017 is het beleidskader vrijkomende agrarische bebouwing vastgesteld. Dit beleidskader geeft aan wat voor mogelijkheden er zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing en welke voorwaarden hierbij gelden.

 • Welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen

  In de bestemmingsplannen zijn vaak beeldkwaliteitseisen opgenomen die aan nieuwe bebouwing worden gesteld. Via de Welstandsnota worden deze eisen ook bij een bouwaanvraag toegepast. De welstandsnota en aanvullende notitie met betrekking tot beeldkwaliteit en welstandseisen bevat daartoe criteria en referentiebeelden voor de bebouwing in een plangebied.

 • Woonvisie concept

  Voor de  toekomst is het belangrijk dat we de komende jaren de juiste woningen blijven bouwen in onze dorpen. Op 14 februari 2017 is daarom de concept Woonvisie 2017-2021 ‘Van Wensen naar Wonen’ vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De woonvisie is gebaseerd op de vier pijlers:

  1. Wonen voor iedereen
  2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
  3. Wonen en zorg
  4. Duurzaamheid                                                                                                  

  Woonvisie 2017-2021 Van Wensen naar Wonen concept