Actualisatie en proces bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente is op dit moment bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. Aanleiding voor deze actualisatie is de wens om het beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing een plek te geven in het bestemmingsplan Buitengebied. Hiermee moet het eenvoudiger worden om bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf om te zetten naar een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen of recreatie.

Op 20 september 2018 gaf de raad het college opdracht om de bestuursopdracht actualisatie bestemmingsplan Buitengebied uit te voeren. Als eerste stap had iedereen tot en met 30 oktober 2018 de mogelijkheid om wensen en idee├źn voor de uitgangspunten in de bestuursopdracht kenbaar te maken. De eerder vastgestelde bestuursopdracht, tezamen met de ingekomen reacties en advisering zijn nu samengebracht in de Notitie plansystematiek en uitgangspunten actualisatie bestemmingsplan Buitengebied. Deze notitie is 6 juni 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.  

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Verduijn via (0411) 62 72 82.

Planning

De notitie plansystematiek en uitgangspunten wordt nu verder uitgewerkt tot een voorontwerpbestemmingsplan. De planning is dat dit voorontwerpbestemmingsplan in september ter inzage gaat en dat iedereen dan de mogelijkheid heeft een reactie op dit plan aan het college kenbaar te maken. Het voorontwerp wordt hierna aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan dat volgens planning in januari 2020 ter inzage gaat. Hierop kan iedereen een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. De planning is dat de raad in juni 2020 een afweging maakt over de ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan vaststelt.

Documenten