Actualisatie proces bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente is op dit moment bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. Aanleiding voor deze actualisatie is de wens om het beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing een plek te geven in het bestemmingsplan Buitengebied. Hiermee moet het eenvoudiger worden om bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf om te zetten naar een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen of recreatie.

Op 20 september 2018 gaf de raad het college opdracht om de bestuursopdracht actualisatie bestemmingsplan Buitengebied uit te voeren. Als eerste stap had iedereen tot en met 30 oktober 2018 de mogelijkheid om wensen en ideeën voor de uitgangspunten in de bestuursopdracht kenbaar te maken. De eerder vastgestelde bestuursopdracht, tezamen met de ingekomen reacties en advisering zijn nu samengebracht in de Notitie plansystematiek en uitgangspunten actualisatie bestemmingsplan Buitengebied. Deze notitie is 6 juni 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is opgenomen op welke punten en welke wijze het bestemmingsplan Buitengebied wordt aangepast. Deze notitie is nu uitgewerkt tot een voorontwerpbestemmingsplan.  

Inspraakprocedure
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2020’ lag van 1 november 2019 t/m 12 december 2019 ter inzage. Op dit moment worden de ingekomen reacties beoordeeld en een ontwerpbestemmingsplan voorbereid wat opnieuw ter inzage komt.  

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Verduijn via (0411) 62 72 82.