Bestemmingsplan buitengebied

Het bestemmingsplan Buitengebied heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Haaren met uitzondering van de bebouwde kommen van Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel, recreatieoord “Noenes” en buurtschap “Distelberg”. Dit bestemmingsplan is op 7 september 2011 grotendeels onherroepelijk geworden en geldt voor de meeste locaties in het buitengebied. Daarnaast zijn de bepalingen in dit plan voor het toestaan kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang als nevenfunctie bij agrarische bedrijven op 10 november 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Sinds 16 februari 2015 zijn er een aantal wijzigingen op de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied” van toepassing door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Buitengebied, correctieve herziening”. Deze plannen zijn 9 september 2015 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan “Buitengebied” inclusief “Buitengebied, correctieve herziening” zoals dit nu geldt, treft u aan onder het kopje “Geldend bestemmingsplan Buitengebied”.

Verder is vanaf 16 februari 2015 op een aantal locaties niet meer het bestemmingsplan “Buitengebied” van toepassing maar het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2014”. Dit plan treft u daarom aan onder het kopje geldend bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2014

Actualisatie

De gemeente is op dit moment bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. Aanleiding voor deze actualisatie is de wens om het beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing een plek te geven in het bestemmingsplan Buitengebied. Hiermee moet het eenvoudiger worden om bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf om te zetten naar een andere bestemming, zoals wonen of recreatie. Momenteel is hiervoor het ontwerpbestemmingsplan gereed. Dit plan ligt met ingang van donderdag 11 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag 22 juli 2020) ter inzage. Tijdens deze termijn heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren of via mail gemeente@haaren.nl . In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0411-62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Voor de actualisatie ziet u hieronder het ontwerpbestemmingsplan. U kunt het plan ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zowel op adres als op het planidentificatienummer NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-ON01 zoeken.