Geluidschermen

Het landelijke Meer Jaren Programma Geluidsanering (MJPG) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft als doel geluidhinder van snelwegen en spoorlijnen te beperken. Binnen de gemeente Haaren liggen vier van zulke infrastructuurlijnen; de N65 Den Bosch - Tilburg en de spoorlijnen Tilburg - Den Bosch, Den Bosch - Eindhoven en Eindhoven – Tilburg. RWS en ProRail bepalen de te treffen maatregelen. De geluidmaatregelen langs de A2 zijn eerder getroffen, namelijk tegelijkertijd met de verbreding van deze snelweg.

De ruimtelijke visie is de stedenbouwkundige en landschappelijke visie van de gemeente Haaren op het eventueel plaatsen van geluidwerende voorzieningen langs de N65 en de spoorlijnen. De gemeente vindt het belangrijk dat de bestaande kwaliteit van de kernen en het landelijk gebied behouden blijft. Met name het open karakter van het buitengebied, de groene inbedding van de kernen en de groene en cultuurhistorische kwaliteit van de N65 en de directe omgeving worden door de gemeente gekoesterd. Tevens vindt de gemeente het belangrijk bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van haar burgers.

Vaststelling gemeenteraad

Op 2 februari heeft de gemeenteraad de nota van zienswijzen en de integrale landschappelijke en stedenbouwkundige visie “Ruimtelijke inpassing van geluidbeperkende voorzieningen in de gemeente Haaren” vastgesteld.