Herindeling gemeente Haaren

     

De gemeente Haaren streeft ernaar om te splitsen per 1 januari 2021. De vier dorpen gaan onderdeel uitmaken van buurgemeenten. Op 5 juli 2018 besloot de gemeenteraad van Haaren dat Biezenmortel bij Tilburg komt, Esch bij Boxtel, Haaren bij Oisterwijk en Helvoirt bij Vught. Achter de schermen wordt er hard gewerkt  om dit mogelijk te maken.

Een gemeentelijke herindeling is geregeld in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Deze wet zorgt voor een zorgvuldig herindelingsproces voor alle betrokken partijen. Iedere herindeling wordt getoetst aan de regels voor een herindeling door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling moeten daarom samen een goed plan maken over hoe dit gedaan moet worden. Dit voorbereidende werk is nu in volle gang. 

Op de tijdlijn hieronder staan de ontwikkelingen vanaf het besluit tot herindeling door de gemeenteraad van Haaren tot het moment dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met de herindeling van Haaren aan de slag gaat. De data die in de toekomst liggen zijn onder voorbehoud.

21 december 2017

De gemeenteraad van Haaren besluit om de gemeente binnen enkele jaren op te heffen. Dit is de start van het herindelingstraject.

maart 2018

De gemeenteraden van Oisterwijk, Vught, Boxtel, Tilburg en Heusden spreken hun principebereidheid uit om een 'nader te bepalen deel' van de gemeente Haaren over te nemen. In juli 2018 besluit de gemeenteraad van Haaren welke delen van Haaren waar naartoe gaan.

20 april 2018

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel, Tilburg en Heusden stelden het Plan van Aanpak vast. In dit document is vastgelegd hoe de gemeenten samenwerken om te komen tot een gezamenlijk herindelingsadvies. Met dit advies kan het Rijk een herindelingswet maken voor de gemeente Haaren. Er is namelijk een wetswijziging nodig om een herindeling mogelijk te maken. 

5 juni 2018

Het college van Haaren besluit het raadsvoorstel 'richting bepaling dorpen Haaren' ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. In dit raadsvoorstel is onderbouwd aan welke verschillende gemeenten de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd bij de gemeentelijke herindeling.

5 juli 2018

De Haarense gemeenteraad neemt het raadsbesluit 'richting bepaling dorpen Haaren' zonder wijzigingen aan.

De gemeenten moeten nu hard aan de slag om het herindelingsontwerp te schrijven. Dit herindelingsontwerp legt o.a. de exacte begrenzing vast van de dorpen bij de herindeling en regelt hoe de overdracht van taken en personeel plaatsvindt. Het herindelingsontwerp is de voorloper van het herindelingsadvies. Met vaststelling van het herindelingsontwerp gaat het wettelijke herindelingstraject van start.

8 en 9 oktober 2018

De colleges van B en W van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg nemen een besluit over het herindelingsontwerp.

17 en 18 december 2018

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught Boxtel en Tilburg nemen een besluit over het herindelingsontwerp. In Tilburg gebeurt dit op 17 december; de andere gemeenteraden doen dit een dag later. 

Als het herindelingsontwerp door alle gemeenteraden wordt vastgelegd volgt kort daarop een zienswijzeperiode. In deze periode kan een iedereen uit de gemeenten Haaren, Boxtel, Oisterwijk, Vught en Haaren zienswijzen indienen. Deze zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in het herindelingsontwerp. Over de zienswijzeperiode en de terinzagelegging wordt gecommuniceerd.

juni 2019

Na verwerking van de zienswijzen, wordt het document herindelingsontwerp het herindelingsadvies genoemd. Dit advies gaat eerst naar de provincie die er haar eigen zienswijze aan toevoegt. Daarna kan het advies naar het Rijk.

na juni 2019

Als het herindelingsadvies voldoet aan de eisen uit het Beleidskader wordt dit omgezet in een voorstel voor een herindelingswet.