20 april 2018 - Plan van Aanpak herindeling Haaren

Met de vaststelling van het plan van aanpak heeft de stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken colleges van B&W) globaal de route uitgestippeld om te komen tot het gezamenlijke herindelingsontwerp. Ook wordt vastgelegd dat de vergaderingen van de stuurgroep geleid worden door een onafhankelijk voorzitter, Peter van den Velden en dat Audrey Rohen de onafhankelijk procesregisseur wordt van de projectorganisatie. Zij begeleidt en bewaakt het proces van de opsplitsing.

Het plan van aanpak ziet toe op de eerste fase van het herindelingstraject. Dat is de periode waarin het wetgevingstraject wordt voorbereid.

Er zijn twee belangrijke beslismomenten voor de gemeenteraden in deze eerste fase. Het eerste besluit is het vaststellen van het gezamenlijke herindelingsontwerp. Ná vaststelling treedt een zienswijzeperiode in werking waarin een ieder zijn/haar mening kan geven over het herindelingsontwerp. Deze zienswijzen worden geëvalueerd en kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp.

Na verwerking van de zienswijzen heet het herindelingsontwerp, het herindelingsadvies. Dit advies moet opnieuw worden vastgesteld door alle gemeenteraden waarna het via de provincie naar het Rijk gaat. Het Rijk toetst dan het advies en maakt de herindelingswet die nodig is om de gemeente Haaren op te splitsen.