Meldingen en bezwaar

U leest hier waar u terecht kunt met uw melding of bezwaar.

 • Melding doorgeven

  Melding doorgeven

  Buiten kantooruren kunt u - alleen bij uiterste spoedgevallen – bellen naar 06 53 54 18 77. Dit is het algemene calamiteitennummer van de gemeente.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen of WOZ-waarde

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dien dan binnen zes weken online bezwaar in via de digitale belastingbalie. U heeft hiervoor DigiD nodig.

 • Bezwaarschrift indienen

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het oneens met een aanslag die de gemeente u heeft opgelegd.

  Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer naar het besluit kijken en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank. Wilt u bezwaar maken?

  Stuur uw bezwaarschrift op naar: Gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

  Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • om welk besluit het gaat
  • een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden)

  Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen.

 • Klacht over handelen gemeente

  Dien een klacht in bij de gemeente als u niet tevreden bent over de manier van handelen van een bestuurder/ de bestuurders of een medewerker van de gemeente.

  Mondelinge klachten kunnen ingediend worden bij klachtcoördinator.

  Schriftelijk: vul het klachtenformulier in of schrijf een brief. In de brief meldt u:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de klacht
  • degene over wie u een klacht heeft

  Onderteken de brief en stuur de brief naar: Gemeente Haaren, t.a.v. klachtencoördinator van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

 • Schade melden

  Heeft u schade en vindt u dat de schade komt door de gemeente? Dan stelt u de gemeente aansprakelijk. Zet in uw claim de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • de schade
  • het schadebedrag
  • de namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
  • Schriftelijke verklaringen van eventuele getuige(n)
  • Eventueel gemaakte foto’s

  Stuur uw claim naar: Gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

 • Planschade melden

  Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. U krijgt een tegemoetkoming als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.

  Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Doe dit via het planschadeformulier.

  Als u een aanvraag heeft ingediend, wordt dit behandeld volgens onze procedureverordening planschade voor de gemeente Haaren. U ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin het verzoek een drempelbedrag van € 320,00 te betalen voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de mededeling dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft. Het drempelbedrag van € 320,00 krijgt u overigens terug indien uw aanvraag door het college van burgemeester en wethouders wordt toegekend.