Verleggen Raamse Loop

In het gebied Brokkenbroek komen verschillende maatschappelijke opgaven samen: realiseren een natte ecologische verbindingzone langs de Zandleij, de wens om natuur te ontwikkelen in het Brokkenbroek, meer uitloopmogelijkheden te creëren en de wens van melkveehouders om in het gebied te kunnen blijven boeren en het landschap te kunnen beheren. De Duinboeren startten dit initiatief tot natuurontwikkeling. De gemeente werkt graag mee aan deze pilot. Naast de maatschappelijke opgave versterken we bovendien ook de landschappelijke structuur.

Win-winsituatie

De melkveehouder is van belang voor de beleving en de leefbaarheid van het landschap rondom Helvoirt. Het samenbrengen van deze opgaven en het zoeken naar win-win situaties zijn het doel van de pilot Brokkenbroek. Een vrijwillig kavelruilproces met een aantal agrariërs in het gebied, gefaciliteerd door de Duinboeren. Doel van deze pilot is om met agrariërs een groene ruilverkaveling te realiseren, zodat enerzijds hun bedrijven worden versterkt, en er anderzijds maatschappelijke opgaven kunnen worden gerealiseerd.

Raamse Loop

Een deelproject in deze pilot is het verleggen van de Raamse Loop en het oplossing van de problematiek van de ontsluiting van diverse agrarische percelen.

Het verleggen van de ligging van de Raamse Loop als logische bufferzone tussen Den Hoek en het agrarische landschap daarachter is geïnspireerd op de landschappelijke visie van de gemeente Haaren. Langs de Raamse Loop is dan ook, in samenwerking met agrariërs en particulieren, een oplossing gezocht voor de ontsluiting van de agrarische percelen, die nu door nieuwbouw wijk Den Hoek loopt. Een vrijwillige ruilverkaveling leidde tot een mooie oplossing

Tenslotte worden gronden geruild worden om de agrarische structuur in het gebied te versterken.