Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy

De gemeente Haaren verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Haaren verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Haaren hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.
De rechten die heeft waardoor u het gebruik van uw persoonsgegeven door de gemeente kunt controleren zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering
  • recht op aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Haaren gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies

De gemeente Haaren gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Melden van persoonsregistraties

De gemeente Haaren verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht  

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Haaren te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Haaren gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met de gemeente via het e-mailadres gemeente@haaren.nl  of via het telefoonnummer (0411) 62 72 82. Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.