Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy

De gemeente Haaren verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Dit gebeurt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Haaren verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Haaren hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.
De rechten die u kunt controleren zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering
  • recht op aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties. Dit heet het geheimhoudingsrecht. U kunt hiervoor een verzoek indienen.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Inzicht in uw persoonsgegevens

Om inzicht te geven hoe de gemeente Haaren uw persoonsgegevens gebruikt vindt u hier een aantal voorbeelden:

  • Verhuizing: bij het behandelen van een verhuizing verwerken wij uw naam (voorletters en achternaam), nieuwe adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). We muteren de landelijke Basis Registratie Personen (BRP) en informeren de hoofdbewoner van het nieuwe adres en indien van toepassing de gemeente waar u vandaan komt. Het behandelen van een verhuizing doen we op basis van een wettelijke verplichting.
  • Leerlingenvervoer: bij het behandelen van een aanvraag voor leerlingenvervoer verwerken wij uw naam (voorletters en achternaam), adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer (BSN) en inkomensgegevens. Daarnaast verwerken wij gegevens over het betrokken kind zoals NAW, BSN en gezondheid. NAW gegevens worden doorgegeven aan de vervoerder. Dit doen we op basis van algemeen belang en uitvoeren van onze publiekrechtelijke taak.
  • Omgevingsvergunning: bij het behandelen van een omgevingsvergunning verwerken wij uw naam (voorletters en achternaam), adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), e-mailadres, telefoonnummer en burgerservicenummer (BSN). Wij registreren uw aanvraag in ons zaaksysteem en de applicatie voor vergunningverlening. Het publiceerbare deel van uw aanvraag met adres of locatiegegevens waar de omgevingsvergunning over gaat en de bijbehorende bijlagen (tekeningen) worden ter inzage gelegd of op aanvraag met een belanghebbende gedeeld. Op tekeningen staan vaak persoonsgegevens van u of uw architect. Houd hier rekening mee! Het behandelen van een omgevingsvergunning doen we op basis van een wettelijke verplichting.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Haaren gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies

De gemeente Haaren gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Melden van persoonsregistraties

De gemeente Haaren verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Haaren te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Haaren gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met de gemeente via het e-mailadres gemeente@haaren.nl of via het telefoonnummer (0411) 62 72 82. Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.