Geluid

In deze verkenning is ruimte gereserveerd voor het plaatsen van geluidschermen. Of deze er ook daadwerkelijk komen maakt onderdeel uit van een ander project, namelijk het Meerjarenprogramma geluid (MJPG). MJPG is een project vanuit het Rijk dat een eigen besluitvormingstraject heeft.

Een programma van maatregelen tegen geluidsoverlast kunnen zijn ‘stille’ wegdekken of spoorconstructies, geluidschermen en gevelisolatie.

In de loop van 2019 zal dit verder vorm gegeven worden.

Meer informatie over het MJPG vindt u hier:https://www.youtube.com/watch?v=O5vKD3Wtam4