Stand van zaken N65 Helvoirt

29-8-2019

Programma Aanpak Stikstof

De Raad van State heeft onlangs uitspraken gedaan die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor alle projecten en bestemmingsplannen in Nederland die deel uitmaken van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De reconstructie van de N65 maakt ook deel uit van het PAS.

In het PAS zijn (toekomstige) maatregelen opgenomen die een positief gevolg hebben op de hoeveelheid stikstof in beschermde natuurgebieden. Nu blijkt dat deze PAS niet als basis mag worden gebruikt voor het vooraf geven van toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn stelt namelijk dat juist vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben. In de komende periode vinden daarom nadere onderzoeken en berekeningen plaats.

Wat betekent dit voor de reconstructie van de N65 in Helvoirt?

Het college van Haaren vindt luchtkwaliteit zeer belangrijk en heeft daarom besloten te wachten met de procedure van vaststelling van het Ontwerp bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 te Helvoirt. Zodra meer duidelijk is over de Europese Habitatrichtlijn, zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

In de tussentijd wordt verder gewerkt aan de uitwerking van het plan en het ontwerp.

23-11-2018

Rijk en regio investeren €37 miljoen extra in aanpak N65

Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren hebben afgesproken €37 miljoen extra te willen investeren in de aanpak van de Rijksweg N65 Vught – Haaren. Deze bijdrage komt bovenop het reeds gereserveerde budget van €108 miljoen voor dit project. Daarmee kunnen nu alle drie kruispunten in Vught ongelijkvloers aangelegd worden en wordt ook de kruising in Helvoirt omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt zonder verkeerslichten. De eerder geplande fietstunnel komt te vervallen.

In juni 2016 werd een Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N65 tussen Vught en Haaren te verbeteren. Er was voor gekozen om in Vught onder andere twee van de drie bestaande kruisingen ongelijkvloers te maken. In Helvoirt zou de bestaande kruising uitgebreid worden met extra rijstroken en met een fietstunnel onder de kruising door. Bij de verdere uitwerking van dit Voorkeursalternatief bleek dat de gekozen oplossing de problemen in de toekomst onvoldoende zou oplossen. Daarnaast bleek de oplossing niet te kunnen rekenen op draagvlak in de omgeving. De provincie en gemeenten hebben daarop met Rijkswaterstaat onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het VKA te verbeteren tot een meer uitgebreid VKA+ en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Bod van regio

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Als we deze belangrijke route tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg voor de toekomst willen aanpakken dan moeten we het ook meteen goed doen. Die kans hebben we maar één keer. Een betere oplossing voor de N65 bleek echter ook duurder. Namens de regio heb ik de minister een bod voorgelegd om de meerkosten van € 37 miljoen met alle partijen te delen. Met dat VKA+ en de financiële verdeling heeft de minister afgelopen week ingestemd. Dat is uitstekend nieuws voor de inwoners Vught en Haaren maar zeker ook voor de mensen die dagelijks te maken hebben met de files op deze belangrijke route.”

Extra aanpak Vught

Met deze extra financiële impuls is het mogelijk om in Vught naast de kruisingen met de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan, ook de kruising van de Boslaan/Vijverbosweg ongelijkvloers te maken. De N65 tussen de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan wordt met 2,5 meter half verdiept aangelegd zodat de omgeving minder overlast heeft van het verkeer. Die verdiepte ligging van het kruispunt maakt het mogelijk om bij de Boslaan toch een fietsoversteek te maken. Wethouder Guus van Woesik: “Dit is een geweldig resultaat voor Vught en voor onze inwoners. Het is een investering in onze toekomst die de best haalbare oplossing binnen bereik brengt, Hier is het allemaal om begonnen en Ik ben ontzettend blij dat we dit met zijn allen mogelijk gaan maken.”

Geen fietstunnel

Bij de presentatie van het VKA bleek met name in Haaren draagvlak voor de gekozen fietstunnel te ontbreken. Daarnaast bleek bij de gedetailleerde verkeersonderzoeken dat de keuze voor een uitbreiding van het kruispunt de files op de langere termijn onvoldoende zou oplossen. Met het besluit tot het uitgebreidere VKA+ krijgt ook Helvoirt een ongelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten bij de Torenstraat. Fietsers worden over de verdiepte N65 geleid waardoor de geplande fietstunnel niet meer nodig is. Voor de veiligheid van de fietsers wordt daarnaast een extra fietstunnel bij de Kreitsestraat in de plannen opgenomen. Wethouder Carine Blom van gemeente Haaren: “We zijn in Haaren blij met dit principebesluit voor een tunnelbak voor Helvoirt waarmee een vurige wens van de inwoners in vervulling gaat. Het doorgaande verkeer op de N65 is hiermee gescheiden van fietsers en het lokale verkeer. De gemeente maar zeker ook de inwoners van onze dorpen hebben hier veel energie ingestoken om deze veiligere oplossing voor elkaar te krijgen en het is goed om te zien dat dit  erkent wordt. We gaan dan ook met veel vertrouwen aan de slag met de verdere uitwerking”

Informatiebijeenkomsten

In december vinden informatiebijeenkomsten plaats in Vught en Haaren om de betrokken inwoners over de geoptimaliseerde plannen bij te praten. Nu het besluit voor een VKA+ is genomen, kunnen deze plannen verder uitgewerkt worden. Definitieve besluitvorming over de financiële bijdragen van de regiopartners is nog onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraden van Vught en Haaren en Provinciale Staten. Christophe van der Maat: “Voor ons is het belangrijk dat de N65 niet tegelijkertijd met de A58 en de werkzaamheden aan het spoor (PHS) op de schop gaat. Die planning werken we de komende tijd verder uit om daar strakke afspraken over te maken voor het verdere proces.” De komende maanden worden de bestemmingsplanprocedures verder doorlopen. Doel is om in 2021 te kunnen starten met de ombouw van de N65 zodat deze in 2023 gereed is.

12-10-2018

De gemeente Haaren, de gemeente Vught en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur&Waterstaat onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een optimalisatie van eerder gekozen oplossing voor de N65 met onder andere de fietstunnel bij Torenstraat-Molenstraat. Nieuwere verkeerscijfers dan die gebruikt zijn voor de uitwerking van deze eerdere oplossing met gelijkvloerse kruising en fietstunnel, wijzen uit dat bij realisatie bij elke gelijkvloerse kruisingen alsnog knelpunten ontstaan. Daarnaast is gebleken dat er bij omwonenden draagvlak ontbreekt voor deze oplossing met fietstunnel. 

Aanvullend onderzoek naar mogelijkheden voor een verbetering laat zien dat het ongelijkvloers aanleggen van de kruising Torenstraat in Helvoirt, de zogenaamde tunnelbak, en de kruising bij de Boslaan maar ook bij het half verdiept aanleggen van de N65 in Vught zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Deze optimalisaties, het voorkeursalternatief + (VKA+ )genaamd, hebben echter wel een hoger prijskaartje.

Onder leiding van de provincie vinden er op dit moment gesprekken plaats met rijk en de betrokken gemeenten om te bekijken of er bereidheid is om aan deze meerkosten bij te dragen. Daarnaast worden scenario’s onderzocht of het project sneller uitgevoerd kan worden als de provincie de uitvoering van het project van het rijk overneemt. Een snelle uitvoering is van belang in verband met de geplande ombouw van de A58 en de relatie met de project PHS Meteren – Boxtel. De verwachting is dat hierover eind november nadere afspraken met het ministerie van I&W gemaakt worden. Het is vervolgens ook aan de gemeenteraden en provinciale staten om te besluiten om hier extra financiële middelen voor vrij te maken. Zodra er meer bekend is zullen we u hierover nader informeren.