Ruimtelijk beleid

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in een aantal beleidsplannen en verder uitgewerkt in bestemmingsplannen en regelingen.

 • Geluidsschermen

  Het landelijke Meer Jaren Programma Geluidsanering (MJPG) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft als doel geluidhinder van snelwegen en spoorlijnen te beperken. Binnen de gemeente Haaren liggen vier van zulke infrastructuurlijnen; de N65 Den Bosch - Tilburg en de spoorlijnen Tilburg - Den Bosch, Den Bosch - Eindhoven en Eindhoven – Tilburg. RWS en ProRail bepalen de te treffen maatregelen. De geluidmaatregelen langs de A2 zijn eerder getroffen, namelijk tegelijkertijd met de verbreding van deze snelweg.

  De ruimtelijke visie is de stedenbouwkundige en landschappelijke visie van de gemeente Haaren op het eventueel plaatsen van geluidwerende voorzieningen langs de N65 en de spoorlijnen. De gemeente vindt het belangrijk dat de bestaande kwaliteit van de kernen en het landelijk gebied behouden blijft. Met name het open karakter van het buitengebied, de groene inbedding van de kernen en de groene en cultuurhistorische kwaliteit van de N65 en de directe omgeving worden door de gemeente gekoesterd. Tevens vindt de gemeente het belangrijk bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van haar burgers.

  Vaststelling gemeenteraad

  Op 2 februari heeft de gemeenteraad de nota van zienswijzen en de integrale landschappelijke en stedenbouwkundige visie “Ruimtelijke inpassing van geluidbeperkende voorzieningen in de gemeente Haaren” vastgesteld.

  Documenten

  Ruimtelijke inpassing van geluidbeperkende voorzieningen in de gemeente Haaren (ter besluitvorming door de gemeenteraad op 2 februari 2017).pdf

 • Geurbeleid

  In onze gemeente zijn circa 170 veehouderijen, waarvan 50 intensief. De gemeente moet vaak een lastige afweging maken tussen de mogelijkheden voor de veehouderijen en een optimaal  woon- en leefklimaat bij woningen. Deze afweging vindt plaats bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen. Om deze afweging te kunnen maken, is de gemeente Haaren  bezig om hiervoor een beoordelingskader te ontwikkelen, waarbij input van de stakeholders (zoals ZLTO, GGD en natuur/milieu organisaties) wordt meegenomen.

  Een onderdeel van de afweging bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen is het geurbeleid.
  De gemeenteraad heeft besloten dat het tijd is om dit beleid opnieuw voor het voetlicht te houden. We staan nu voor de opgave een beleid te maken dat aansluit bij deze ontwikkelingen en de huidige wensen van de inwoners en veehouders. Ontwerpverordening geurhinder en veehouderij Haaren 2019

  Bijeenkomsten 19 en 20 juni 2018

  Tijdens deze avonden werd er een presentatie gegeven.

  Op basis van alle inbreng die de gemeente heeft ontvangen, ontwikkelt de gemeente Haaren een beoordelingskader dat wordt opgenomen in het geurbeleid. Hiervoor zal een voorstel worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk een definitief beoordelingskader vast waaraan we in de toekomst nieuwe vergunningen en ruimtelijke plannen toetsen.

 • Helvoirt tussen de beken

  Dit is de landschappelijke visie op de ontwikkeling van de westflank van Helvoirt. Eindrapportage Helvoirt tussen de beken.

 • Kwaliteitsverbetering van het landschap

  Op 16 november 2017 is de regeling "Afsprakenkader kwaliteitsverbetering landschap incl. bijlage specifieke voorwaarden gemeente Haaren" in werking getreden.

  Dit is een uitwerking van de verplichte kwaliteitsverbetering van het landschap uit de provinciale Verordening Ruimte. In de regeling is vastgelegd bij welke ontwikkelingen deze van toepassing is en wat de toetsingscriteria zijn. U krijgt met deze regeling te maken bij initiatieven in het buitengebied waarbij medewerking slechts mogelijk is via een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning activiteit strijdigheid met bestemmingsplan.

 • Plattelandswoning gemeente Haaren

  Op 2 april 2015 is het Beleid Plattelandswoning gemeente Haaren in werking getreden. Dit beleid wordt gebruikt als beoordelingskader. De gemeente Haaren gebruikt dit bij het toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening om een agrarische bedrijfswoning te mogen gebruiken als plattelandswoning (als burger te mogen bewonen).

 • Stimuleringskader groen blauwe diensten

  Het stimuleringskader Groen Blauwe diensten is om het Brabantse landschap te behouden en, waar mogelijk, nog verder te versterken. Het is bedoeld voor alle grondeigenaren die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. 

  Financiële vergoeding 

  De financiële vergoedingen die het Groen Blauw Stimuleringskader bestaat uit drie delen, namelijk:

  • Onderhoud bestaand en nieuw groen
  • Aanleg nieuw groen
  • Inzet grond

  Let op! Het Groen Blauw Stimuleringskader kan niet worden toegepast op het erf of tuin.

  Contact

  Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie? Neem contact op met de veldcoördinator Jack van den Bergjack@orbis.nl of 06-10 98 08 95.

 • Structuurvisie Haaren

  De structuurvisie Haaren is op 22 januari 2015 vastgesteld. Hierin zijn de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van het hele grondgebied van de gemeente Haaren vastgelegd. De structuurvisie beschrijft de mogelijkheden voor woningbouw, bedrijven, recreatie en toerisme. Ook gaat de visie in op de toekomstperspectieven voor agrarische ontwikkeling, milieu, water, cultuurhistorie en verkeer. De structuurvisie geeft een richting voor de langere termijn: 2025 / 2030.

  De structuurvisie Haaren bestaat uit 3 onderdelen:

 • Vrijkomende agrarische bebouwing

  Op 2 februari 2017 is het beleidskader vrijkomende agrarische bebouwing vastgesteld. Dit beleidskader geeft aan wat voor mogelijkheden er zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing en welke voorwaarden hierbij gelden.

 • Welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen

 • Woonvisie

  Voor de  toekomst is het belangrijk dat we de komende jaren de juiste woningen blijven bouwen in onze dorpen. De woonvisie is gebaseerd op de vier pijlers:

  1. Wonen voor iedereen
  2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
  3. Wonen en zorg
  4. Duurzaamheid

  Woonvisie Haaren 2017-2021 Van Wensen naar Wonen of Woonvisie  2017-2021 in een oogopslag