Milieueffect Rapport (MER) / Ontwerptracé besluit Meteren – Boxtel

ProRail onderzoekt de effecten van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer op het milieu met behulp van een Milieu Effect Rapport (MER).

Op 23 april 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) tijdens een werkbezoek aan PHS Meteren-Boxtel gesprekken gevoerd met een aantal bewoners. Zoals door de staatssecretaris is toegezegd, zal onderzoek gedaan worden naar de effecten van langzamer rijden in de nacht op trillingen en geluid. De maatregelen die uit deze bredere onderzoeken kunnen voortkomen, kunnen overigens niet opgenomen worden in het Tracébesluit voor PHS. Dat komt omdat het Tracébesluit alleen maatregelen mag bevatten die gegarandeerd kunnen worden ingezet om trillingen en geluid te verminderen. Voor het invoeren van langzamer rijden moet eerst de regelgeving worden veranderd, wat een traject is van enkele jaren. Het uitvoeren van de aanvullende onderzoeken kost tijd. Daarnaast zijn er veel zienswijzen op het Ontwerptracébesluit binnengekomen. Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel zal daardoor later worden vastgesteld dan gepland. Besluitvorming en nadere communicatie over het Tracébesluit staat nu gepland voor de tweede helft van 2019.

Meer informatie vindt u op de website van ProRail.