Subsidie

Met subsidie wil de gemeente initiatieven mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen.

Algemene subsidieverordening

De gemeente mag alleen subsidies verstrekken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Voor Haaren is die wettelijke grondslag te vinden in de Algemene subsidieverordening (Asv). Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om de bestaande verordening aan te passen. Er moet meer aansluiting komen met de veranderde maatschappelijke omstandigheden en ook wordt de verordening wat eenvoudiger te lezen en begrijpen.

Daarbij gebruiken we onder andere de informatie, die in het recente verleden bij de verschillende verenigingen is opgehaald in evaluaties. Het is de gemeenteraad, die een besluit moet nemen over de Algemene subsidieverordening. Zodra er een voorstel ligt stelt de gemeente de gesubsidieerde verenigingen en –organisaties daarvan op de hoogte. Zij kunnen dan eventueel aanwezig zijn bij het raadsplein en/of de raadsvergadering.

Aanvragen voor 2019

In afwachting van de aangepaste Algemene subsidieverordening vragen wij organisaties om nog geen aanvraag voor subsidie over het jaar 2019 in te dienen. Graag wil de gemeente deze subsidie verstrekken volgens de nieuwe Algemene subsidieverordening. Wij zorgen ervoor dat er voldoende tijd is om de aanvraag in te dienen.

Informatiebijeenkomsten

Zodra de raad een besluit heeft genomen over een nieuwe Algemene subsidieverordening, organiseren wij informatiebijeenkomsten.