Subsidie

Met subsidie wil de gemeente initiatieven mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen.

Algemene subsidieverordening

De wet geeft aan dat de gemeentelijke overheid alleen subsidie mag verstrekken als daarvoor een wettelijke grondslag is. De Algemene subsidieverordening gemeente Haaren 2018 is die wettelijke grondslag in de gemeente Haaren. Dat betekent dat alleen subsidie mag worden verstrekt voor activiteiten, die voldoen aan de eisen/voorwaarden van de verordening.

Verschillende vormen van subsidie

De gemeente Haaren kent drie subsidievormen: waarderings-, project- en prestatiesubsidie. In de Algemene subsidieverordening gemeente Haaren 2018 kunt u lezen wat deze subsidies inhouden en wanneer u daarvoor in aanmerking komt. De Beleidsregels 2018 zijn een concrete uitwerking van de Algemene subsidieverordening. Daarin kunt u lezen voor welke activiteiten subsidie wordt verstrekt en hoe de berekeningswijze is bij waarderingssubsidie. Alleen voor waarderingssubsidie is gebruik van het aanvraagformulier verplicht. Voor projectsubsidie kunt u de checklist volgen. Een aanvraag prestatiesubsidie is vormvrij.

Vragen

Heeft u verder nog specifieke vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de gemeente Haaren.